Đăng nhập|Đăng ký

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Điện thoại

Hỗ Trợ Dự Án 1: 0989.445.004

Hỗ Trợ Dự Án 2: 0987.388.908

Hỗ Trợ Bán Buôn 1: 098.217.4488

Hỗ Trợ Bán Buôn 2: 0988.986.544

Hỗ Trợ Kỹ Thuật 01: 0936.39.5544

Liên Kết Website
Facebook Nam Hải
Thống Kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

Thời gian đăng: 12-02-2017 19:07 | 186 lượt xemIn bản tin

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

1. Các lĩnh vực hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy, bao gồm:

- Tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

- Tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy;

- Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy;

- Tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy;

- Chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy (Khoản 3, Điều 47 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP)

3. Trình tự thực hiện

- Bước 1. Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC theo quy định của pháp luật.

- Bước 2. Nộp hồ sơ tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), địa chỉ: số 2A Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

- Bước 3: Nhận phiếu biên nhận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần.

- Bước 4. Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân đến Cục Cảnh sát PCCC và CNCH để nhận kết quả.

Lưu ý: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC (Mẫu PC23 -TT 66/2014/TT-BCA).

Lưu ý:

+ Ngoài việc phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu, cá nhân phải ghi rõ đề nghị cấp mới hoặc đổi hoặc cấp lại chứng chỉ, đồng thời phải ghi rõ lĩnh vực hành nghề cụ thể (ví dụ: Nếu đề nghị cấp mới chứng chỉ để hành nghề tư vấn thiết kế thì trong đơn phải ghi rõ đề nghị cấp chứng chỉ tư vấn thiết kế về PCCC, không ghi chung chung là đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC).

Thời gian đã tham gia hoạt động về PCCC được tính là tổng thời gian cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ chính thức tham gia hoạt động về PCCC (đối với cá nhân đã tham gia công chức nhà nước được tính bằng tổng thời gian mà người đó làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về PCCC).

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề về PCCC (kèm theo Mẫu PC23- TT 66/2014/TT-BCA).

Lưu ý:

+ Đối với cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ gồm nhiều lĩnh vực hành nghề tư vấn về PCCC thì đối với từng lĩnh vực hành nghề phải ghi rõ số lượng năm kinh nghiệm và số lượng công trình đã tham gia đối với từng lĩnh vực đó (ví dụ: Nếu xin cấp chứng chỉ tư vấn thiết kế và bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về PCCC thì trong bảng khai kinh nghiệm phải ghi rõ số lượng năm kinh nghiệm và số lượng công trình đã tham gia thiết kế về PCCC; số lượng năm kinh nghiệm và số lượng công trình đã tham gia thi công, lắp đặt hệ thống PCCC).

+ Bản khai kinh nghiệm phải có chữ ký, dấu xác nhận của doanh nghiệp, công ty nơi cá nhân đang tham gia hành nghề tư vấn về PCCC.

+ Kèm theo bản khai kinh nghiệm là các văn bản chứng minh việc tham gia hành nghề tư vấn như: hợp đồng thuê khoán chuyên môn với từng công trình hoặc các bản vẽ thiết kế có ký tên của người thiết kế hoặc chủ trì thiết kế...

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC.

- 01 ảnh màu cỡ 3x4 cm.

Lưu ý: Đối với trường hợp cá nhân đã được cấp chứng chỉ về PCCC không phải do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cấp thì phải làm thủ tục để được cấp đổi chứng chỉ về PCCC. Hồ sơ đề nghị cấp đổi, gồm: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC, kèm theo bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn có liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ; chứng chỉ cũ đã được cấp. Trong trường hợp này, cá nhân không cần nộp các văn bản chứng minh việc tham gia hành nghề tư vấn đối với lĩnh vực hành nghề đã được cấp chứng chỉ trước đó.

Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.

5. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Lệ phí: Không

7. Mẫu đơn đăng ký:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số PC23

Ban hành kèm theo Thông tư

số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP/CẤP LẠI/ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN

VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 

   Kính gửi: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

 

1. Họ và tên:…………………………………………….                   Nam/Nữ: ………..

2. Sinh ngày ………… tháng …………năm …………

3. Nơi sinh:………………………………………………………………………………

4. Quốc tịch:…………………………………………….

5. Số CMND/Hộ chiếu:…………..……….. , cấp ngày……..…tháng ……năm ..…...,

nơi cấp:…………….

6. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

7. Trình độ chuyên môn:………………………………………………………………

            - Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):…………….

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã tham gia hoạt động về phòng cháy và chữa cháy:………………

- Số lượng công trình đã tham gia thiết kế hoặc thi công về phòng cháy và chữa cháy:………………

Đề nghị được cấp/cấp lại/đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy.

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung đơn này và cam kết hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

                                                                                                                                                                                                             ..., ngày ... tháng ... năm ...

                                                                                                                                                Người làm đơn

                                                                                                                                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ, tên)

                      

.

 

Bình luận
Đối tác dưới